Header bvat rose

Aansprakelijkheidsverzekering

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) bepaalt dat zorgcliënten klachten en geschillen over een zorgaanbieder aan een erkende geschilleninstantie moeten kunnen voorleggen.  Zorgaanbieders moeten sinds 1 januari 2017 aangesloten zijn bij een erkende geschilleninstantie.

De meeste BVAT-leden zijn via de BVAT collectief aangesloten bij een erkende geschilleninstantie, de SCAG (Stichting  Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg).
 
De geschillencommissie heeft tot taak alle geschillen tussen cliënt en zorgaanbieder te beslechten tot en met een bedrag van € 25.000,--
 
De SCAG geeft dan ook aan dat je als SCAG-lid een verzekering moet hebben, die de eventuele schade tot en met € 25.000,--, de zittingskosten van € 2.200,-- (exclusief BTW) en de kosten van verweer dekt. Voor de aanmelding en voor de jaarlijkse verlenging van de SCAG moet je dan ook een kopie van een polis kunnen overleggen, waaruit blijkt dat deze kosten gedekt zijn en dat de verzekering voor het komende jaar geldig is.
 
Je bent dan ook verplicht een adequate bedrijfsmatige verzekering af te sluiten die deze kosten dekt.
 
Het staat jou geheel vrij de verzekeraar te kiezen die bij jou het beste past en je verzekering met aanvullende modules uit te breiden.

Hier is de brochure Wkkgz-handreiking -ZZPers-12-2017.pdf te downloaden.